Staff

Kara Stranski Photo N/A
Kara Stranski
Director of CYO Athletics
206-654-4643
kara.stranski@seattlearch.org
Jihanna Ness Photo N/A
Jihanna Ness
Assistant Director of CYO Athletics
206-274-3128
Jihanna.Ness@seattlearch.org
Phone
(206) 654-4643
Fax
(206) 903-4627